🇫🇮 Suomen Voima Is Launching Energy Storage Project ‘Noste’ in the Kemijärvi Region

Press release from Suomen Voima

December 18, 2023
328

Finnish version available after the English version (suomenkielinen versio löytyy englanninkielisen version alapuolelta).

Suomen Voima Oy is initiating an energy storage project named ‘Noste‘ in Kemijärvi. The goal is to build 1-3 small-scale pumped-storage hydropower plants in Northern Finland to facilitate Finland’s green transition and to balance energy availability. The total investment for the project is estimated to be up to 300 million euros.

Wind and solar power are the fastest-growing forms of energy production, but due to their significant production variability, they require balancing power. This helps ensure electricity availability in all weather conditions. Other parts of Europe have chosen pumped-storage hydropower plants as a solution alongside wind and solar power. Although pumped-storage hydropower plants are currently a relatively unfamiliar form of energy production in Finland, there is a significant demand for this type of energy storage.

Suomen Voima’s energy storage project, Noste, will add much-needed balancing power in Finland, estimated at 100-200 megawatts, contributing to the efficient progression of Finland towards a green transition and sustainable energy infrastructure.

The investment value for an individual hydropower plant is estimated at 50-100 million euros, and the total project investment is estimated to be up to 300 million euros.

Northern Finland plays a crucial role as a driver of the entire country’s green transition

Investments in Lapland reinforce Finland’s positive reputation as a pioneer in new technologies. Suomen Voima’s energy storage project, Noste, enables more efficient utilization of renewable energy while simultaneously reducing environmental impacts and supporting secure energy availability.

Suomen Voima’s aim is to implement the project using the best available technology, with the central focus in the design of pump storage facilities being to ensure minimal impact on the northern environment and landscape, as well as to minimize any adverse effects on residential and recreational surroundings.

The Noste energy storage project has significant local and regional economic impacts: the investment supports positive developments in employment, tax revenues, and rental income during both construction and operation. The first hydropower plant is scheduled to commence operations during the current decade.

Suomen Voima has initiated negotiations with landowners and aims to continue an open dialogue with residents, various businesses, and other local stakeholders to ensure smooth collaboration in the project preparation phase.

Illustration of the upper reservoir.

Further information:

Pekka Saijonmaa

CEO

Suomen Voima Oy

[email protected]

+358 50378 8364

 

Suomenkielinen versio:

Suomen Voima on käynnistämässä energiavarastohanke Nosteen Kemijärvellä

 

Suomen Voima Oy on käynnistämässä energiavarastointihanke Nosteen. Tavoitteena on rakentaa Pohjois-Suomen alueelle 1-3 pienimuotoista pumppuvoimalaa edesauttamaan Suomen vihreää siirtymää ja tasaamaan energian saatavuutta. Hankkeen kokonaisinvestointi on arviolta jopa 300 miljoonaa euroa.

Tuuli- ja aurinkovoima ovat nopeimmin kasvavia energian tuotantomuotoja, mutta voimakkaan tuotantovaihtelunsa vuoksi niiden rinnalle tarvitaan säätötehoa. Sen avulla pystytään varmistamaan sähkön saatavuus kaikissa sääolosuhteissa. Muualla Euroopassa tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle on yhdeksi ratkaisuksi valikoituneet pumppuvoimalat.

Pumppuvoimalat ovat Suomessa toistaiseksi melko tuntematon energian tuotantomuoto, mutta tarve tämäntyyppiselle energiavarastoinnille on huomattava. Suomen Voiman energiavarastohanke Noste lisää kaivattua säätötehoa Suomessa arviolta 100-200 megawattia ja auttaa osaltaan etenemään Suomea tehokkaasti kohti vihreää siirtymää sekä kestävää energiainfrastruktuuria.

Yksittäisen voimalaitoksen investoinnin arvoksi on arvioitu 50-100 miljoonaa euroa ja koko hankkeen investoinnin arvoksi arviolta jopa 300 miljoonaa euroa.

Pohjoisella Suomella on ratkaiseva rooli koko maan vihreän siirtymän edistäjänä

Lappiin kohdistuvat investoinnit korostavat Suomen positiivista mainetta uuden teknologian edelläkävijänä. Suomen Voiman energiavarastohanke Noste mahdollistaa uusiutuvan energian tehokkaamman hyödyntämisen vähentäen samanaikaisesti ympäristövaikutuksia sekä tukee huoltovarmaa energian saatavuutta.

Suomen Voiman tavoitteena on toteuttaa hanke hyödyntäen parasta mahdollista tekniikkaa ja pumppuvoimaloiden koon suunnittelun keskiössä on ollut varmistaa sen mahdollisimman vähäiset vaikutukset pohjoiseen ympäristöön ja maisemaan sekä minimoida haitat asuin- ja vapaa-ajan ympäristöön.

Energiavarastohanke Nosteella on merkittävät paikalliset ja alueelliset taloudelliset vaikutukset: investointi tukee sekä työpaikkojen, verotulojen ja vuokratulojen myönteistä kehitystä sekä rakentamisen että käytön aikana.

Ensimmäisen voimalaitoksen on määrä käynnistää toimintansa kuluvan vuosikymmenen aikana.

Suomen Voima on käynnistänyt neuvottelut maanomistajien kanssa ja haluaa jatkaa avointa vuoropuhelua alueen asukkaiden, eri elinkeinonharjoittajien ja muiden paikallisten sidosryhmien kanssa varmistaakseen sujuvan yhteistyön hankkeen valmistelun osalta.

Havainnekuva yläaltaasta.

Lisätietoja:

Pekka Saijonmaa

CEO

Suomen Voima Oy

[email protected]

+358 50378 8364


Originally published on 12 December by Suomen Voima.

Announcements are published as a service to readers. The sender is responsible for all content.

Announcements for publication can be submitted to [email protected].